loading

نردبان فرهنگ ایمنی

.استفاده از نردبان فرهنگ است. هر مرحله دارای یکسری خصوصیات منحصر به فرد بوده و در امتداد سطح قبلی خود می باشد،HSEبهترین شیوه درک فرهنگ

.در کجا قرار گرفته و مرحله بعدی که به آنجا خواهند رفت چه وقت خواهد بودHSEاین نردبان همچون نقشه راهی است که به ما می گوید سازمان ما از لحاظ فرهنگ

:پنج پله این نردبان عبارتند از

Pathological بیمارگونه •

Reactive واکنشی)انفعالی) •

Calculative حسابگر•

Proactive پیشگیرانه•

Generative خلاقانه•

الف: بیمارگونه

در این سطح افراد به بهداشت ایمنی و محیط زیست بی توجه بوده تنها از قوانین متابعت نموده وبه درستی را درک نکرده اند

ب: واکنشی- انفعالی

در این سطح ایمنی تنها زمانی جدی گرفته می شود که حادثه ا اشتباهی رخ داده باشد. افراد جملاتی از قبیل (کسب و کار خطرناکی است) و(باید مراقب باشید) یا (افرادی که حادثه می بینند خود را عامل ایجاد آن می باشند) را بیان می نمایند. در این سطح مدیران ایمنی را جدی می گیرند اما احساس می کنند که افراد به آنچه که گفته اند عمل نمی کنند

ج: حسابگر

با موفقیت استقرار یافته و چون این امر بسیار جدی گرفته میشود تمرکزبر آمار و ارقام میباشد وداده ها جمع آوری و تجریه و تحلیل می شوند HSEدر این سطح سازمان داری سیستم است مدیریت

.و تعداد زیادی ممیزی انجام میشوند در این سطح هنوز مرگ و میر رخ می دهد و هنگام وقو ع مرگ و میر سازمان دچار تعجب و شگفتی می شود

د: پیشگیرانه

در این سطح بهداشت وایمنی و محیط زیست بر پایه رخداد های گذشته مدیریت نمی شودنه تنها بر پیشگیری از وقوع مجدد حوادث گذشته تاکید می شود بلکه اشتباهات احتمالی که در آینده رخ می دهد مورد توجه قرار می گیرند

در سازمانهای دارای سطح پیشگیرانه فرهنگ افرادبا این امر درگیر میباشند وتعداد افراد شاغل در این زمینه کاهش یافته وتنها نقش مشاور را دارند با بالا رفتن سازمان آگاهی و اعتماد نیزافزایش یافته وافراد بهتر و راحت تر مسئولیت ها را میپذیرند

ی: خلاقانه

سازمان های خلاق دارای استاندارد های بسیار بالایی بوده و سعی داردند فراتر از قوانین و مقررات عمل نمایند این سازمان ها در باره نقص بسیار رفتار صادقانه دارند و از نقص ها جهت بهبود استفاده می نمایند نه برای سرزنش آن ها انتظار کار درست را ندارند بلکه انتظار کار های بهتر را در سر می پرورانند مدیریت می داند که کارکنان به او اعتماد داشته و مسائل را با او در میان خواهند گذاشت