loading
     

شرکت آلتین  بتن به عنوان يک بنگاه اقتصادی  وظيفه شناس، رويکردي به دور از انتظار هرگونه منفعت درقبال سلامت، ايمني و محيط زيست دارد.
ما به ترتيب اولويت تعهد داريم که از موارد زير محافظت کنيم:

-         بهداشت و ايمني کارکنان، مشتريانمان، پيمان کارانمان و تمام مجامعي که با آنها همکاري داريم.

-         محيط زيست محل کار مان.

-         تجهيزات و دارايي ها.

ما در شرکت آلتین بتن  معتقدیم كه سرآمدي در مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست ، ضرورتي براي موفقيت در اجراي پروژه‏ها است. فعاليت‏هاي ما نبايد  کارکنان ، محيط زيست،  اموال و اعتبار شرکت  را در معرض خطر غير قابل پذيرش قرار داده و موجب خسارت و صدمه گردد. براي حصول اطمينان از اين روند، ما :

-    از الزامات قانوني HSE  پيروي نموده و  پاسخگوي نگرانيهاي گروههاي ذينفع خواهيم بود.

-  خطرات و عوامل بالقوه آسيب‏رسان ايمني، بهداشتي و زيست محيطي در انجام فعاليت‏هايمان را شناسايي، ارزيابي و كنترل مي كنيم.

-  با هدف پيشگيري از توليد ضايعات، به مصرف بهينه منابع  و مواد اوليه، انرژي و كاهش انتشار آلاينده‏ها به هوا، خاك و آب توجه ويژه خواهيم نمود.

- ثبت، بررسی و تحقیق در مورد حوادث و شبه حوادث و علل آن با هدف حذف و کاهش حوادث ناشی ازکار و همچنین به حداقل رساندن احتمال وقوع این حوادث

- اجراي ارزيابي هاي ريسک مناسب در ارتباط با بهداشت، ايمني و تاثيرات زيست محيطي به طوري که تمام ريسک هاي مربوط به افراد، تجهيزات، و محيط شناسايي مديريت شوند.

-    به منظور ارتقاء آگاهي‏هاي  HSEكاركنان، نيازسنجي آموزشي را انجام و بر حسن اجراي آموزش‏هاي HSE كليه كاركنان و پيمانكارانمان در همه مشاغل و رده‏هاي سازماني نظارت مداوم خواهيم نمود.

- رعایت قوانین و مقررات ملی و استاندارد­های کارفرما یان در ارتباط با ایمنی و بهداشت حرفه­ ای

- مميزي‏ها، نظارت‏ها و بازنگري‏هاي مديريت در ارتباط با HSE را انجام خواهيم داد تا بهبود مستمر عملكرد HSE اندازه‏گيري و پايش شود.

هيچ کاري آنقدر مهم و هيچ وظيفه اي آنقدرضروري نيست که مراحل ضروری جهت انجام کار ايمن، ناديده گرفته شود. ما اين باور را دنبال مي کنيم که: براي متوقف کردن کار در شرايط غير ايمن کوشش کنيد.

نظامنامه HSE شرکت آلتین بتن  با کد مدرک:01 AB/ISO/HSE/، رويه‏هاي تفصيلي اجرايي كردن اين خط مشي را بيان نموده است. مراجع استفاده این خط مشی شامل استاندارد HSE  به همراه خطوط راهنما می باشد . مدیریت وکلیه کارکنان شرکت متعهد هستيم كه از آنها پيروي نماييم. براي هر يك از ما بسيار مهم است كه اين خط مشي را درك نموده و از انطباق فعاليت‏هاي روزانه خود در جهت تحقق اين خط‏مشي، اطمينان حاصل نماييم.

نماینده مدیریت مسئولیت پیگیری و بازنگری  این سیستم را عهده دار می باشد.

مسعود دارابی/ مدیر عامل